Vijesti

Da li će zbog mogućeg izricanja od strane suda zaštitne mjere zabrane daljnjeg vršenja dužnosti u institucijama Tuzlanskog kantona između ostalih i premijeru Vlade Tuzlanskgo kantona Irfana Halilagića pasti Vlada Tuzlanskog kantona?

Poštovani ministri u Vladi Tuzlanskog kantona.
Poštovani premijeru Vlade Tuzlanskog kantona Irfane Halilagić.

Poštovani ministri u Vladi Tuzlanskog kantona.
Poštovani premijeru Vlade Tuzlanskog kantona Irfane Halilagić.
 
Obraćam Vam se otvorenim pismom, kao pomoćnik ministra u Vladi TK  od 01.12.2017. godine do danas (Uvjerenje kao javna isprava od 21.11.2023. godine u prilogu e-maila), jer se uskoro 01.03.2024. godine navršava pune 4 godine kako Vaša Vlada Tuzlanskog kantona vrlo moguće vrši nadamnom kao pomoćnikom ministra mobing praznog stola, teške oblike diskriminacije i viktimizacije, držeći me kao pomoćnika ministra u uvjetima klasične izolacije i segregacije od javnosti i svih radnih procesa u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, zbog čega sam protiv Tuzlanskog kantona, Vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona dana putem punomoćnika 29.08.2023. godine tužbom pokrenuo sudski postupak, te tražeći preciziranim tužbenim zahtjevom 13.02.2024. godine za premijera Vlade TK, te za ministra i sekretara Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona izricanje zaštitne mjere zabrane daljnjeg vršenja dužnosti u institucijama Tuzlanskog kantona (precizirani tužbeni zahtjev je u prilogu e-maila).
 
U protekle 4 pune godine nakon što sam početkom 2020. godine 7 puta saslušan u Federalnoj upravi policije po pitanju mogućih koruptivnih radnji u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, navedeno Ministarstvo pa time i Vaša Vlada TK:
-sutradan nakon sedmog saslušanja u FUP-u, dana 04.03.2020. godine pokušali ste samo meni od 17 zaposlenika Ministarstva Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva ukinuti radno mjesto i to radno mjesto pomoćnika ministra;
 
-pokušali ste me do sada pet puta degradirati na poziciju stručnog suradnika, što Vam je već 4 puta poništeno sa 4 drugostepena Rješenja Odbora državne službe za žalbe FBiH iz Sarajeva, a peti Vaš pokušaj degradacije mene se Rješava pri Odboru državne službe za žalbe FBiH (čitaj: moguće produženo krivično djelo zlostavljanja državnog službenika u službi – član 182. KZ FBiH), pa očajni što Vam nezakonita degradiranja mene i drugih “nepodobnih” pomoćnika ministara (oblast sporta i oblast poduzetništva) ne prolaze na Odboru državne službe za žalbe FBiH u Sarajevu, planirate sada osnovati Odbor državne službe za žalbe Tuzlanskog kantona, koji bi bio pod Vašom direktnom kontrolom, s kojim bi u vezi mene  i ostalih “legalno” i s pečatom tog Odbora TK dovršili započeto zlostavljanje u obavljanju službe;
 
-pokušali ste mi dva puta nezakonito značajno smanjiti plaću što Vam je već 1 puta poništeno drugostepenim Rješenjem Odbora državne službe za žalbe FBiH, a drugi put se rješava pri Odboru državne službe za žalbe FBiH; 
 
-putem pisarnice tuženog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK uopće mi ne dajete predmete na rad iz opisa mog radnog mjesta pomoćnika ministra od marta 2020. godine do danas, niti od Ministarstva primam bilo kakvu službenu poštu;
 
-Iako sam dokazano pomoćnik ministra ne poziva me se na Stručne kolegije Ministarstva, iako sam snagom svoje službe član Stručnog kolegija;
 
-daju mi se za 2022. godinu  i 2023. godinu, nezakonito me ocjenjujući, najniže ocjenu sa najnižim prosjekom u Vladi TK – 1.50 i 1.53 od maksimalnih 4.0 (i to kao stručnom suradniku, iako sam dokazano pomoćnik ministra, nastojeći me time poniziti pred kolegama – Rješenje o ocjeni za 2023. godinu u prilogu e-maila);
 
-protiv mene ste pokrenuli i vodili tri disciplinska postupka za teže povrede službene dužnosti, jedan Vam je postupak zastario a u dva sam oslobođen odgovornosti, pa također očajni što Vam nezakonita disciplinska proganjanja mene (ali i drugih “nepodobnih” koja su čak i sada u toku) ne prolaze na Odboru državne službe za žalbe FBiH u Sarajevu, planirate sada Uredbom Vlade TK osnovati Odbor državne službe za žalbe Tuzlanskog kantona, koji bi bio pod Vašom direktnom kontrolom (vidi nastavak e-maila o aktu Ante Iljkića uredu premijera Vlade TK od 17.08.2022. godine), s kojim bi u vezi mene  i ostalih nepodobnih “legalno dovršili” započeto i izvršili konačni “legalni” obračun sa mnom i drugim nepodobnim osobama, a po prijedlogu nezadovoljnog i isfrustriranog sekretara Ministarstva koji 17.08.2022. godine od Vlade TK službenim aktom sa pečatom Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK priziva i traži takvo osnivanje sa navedenim motivima potpune kontrole nad tim Odborom državne službe za žalbe TK – o čemu kasnije (u ovaj dokument sam imao potpuni uvid);
 
-nezakonito ste mi ukinuli pravo na službeni mobilni telefon 2020. godine, iako sam cijelo vrijeme pomoćnik ministra kao i ostali pomoćnici ministra u Vladi TK, a samo ja nemam pravo na službeni mobilni telefon i naknadu za to;
 
-od mene je traženo da se za mjesec februar 2020. godine do u tančine izjasnim o radu za svaki pojedini dan i o utrošenom vremenu za svaki pojedini predmet, što je klasično maltretiranje i zlostavljanje u službi koje predstavlja krivično djelo;
 
-smijenjen sam iz Komisije Ministarstva i oduzima mi se predmet kojim sam zadužen, i to nakon što sam u oba slučaja pronašao ili nenamjenski utrošak sredstava ili ne pravdanje utroška sredstava u propisanom roku (30.000 KM i 15.000 KM);
 
-uskraćuje mi se godinama kancelarijski materijal;
 
-odbijaju mi se izdati uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima diplomiranog pravnika 2023. godine, iako mi je već izdato 2021. godine;
 
-segregira m se od radnih kolega, radnih procesa u Ministarstvu i od javnosti držeći me u nekoj vrsti izolacije bez bilo kakve presude kojom bi se ova izolacija opravdala;
 
-nezakonito mi se izdaju Rješenja kao stručnom suradniku iako sam cijelo vrijeme pomoćnik ministra u Ministarstvu, na što se onda moram žaliti i čekati ostvarivanje svojih prava po navedenim Rješenjima;
 
-“zamrzli” ste mi 2020. godine plaću i druga materijalna davanja, te samo na mene od 10.027 budžetskih korisnika ne primjenjujete zakoniti koeficijent za obračun plaće (pomoćnik ministra – 5,70) sukladno Pravilniku o plaćama Ministarstva iz maja 2020. godine i važećem Zakonu o plaćama državnih službenika iz 2022. godine i samo na mene ne primjenjujete važeću osnovicu za obračun plaće, koju svaki mjesec svojim aktom utvrđuje Vaša i naša Vlada TK,
 
-činite u odnosu na mene razne nezakonite radnje komunicirajući jedni organi sa drugim organima (slanje mog ne-konačnog Rješenja o plaći  od strane Ministarstva na postupanje Ministarstvu finansija TK sa ciljem da mi se nanese  materijalna šteta, traženje  Ministarstva od Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa TK da mi izdato Uvjerenje kao javnu ispravu poništi I to van suda i sudskog postupka, neovlašteno pokretanje sudskih postupaka protiv akata Odbora državne službe za žalbe FBiH koji mi idu u prilog i slično (sve je dokumentirano i pripremljeno za istražne organe);
 
-uskraćujete mi pravo pokrenuti postupak za zaštitu moga dostojanstva u Ministarstvu u kojem radim, iz razloga što moje Ministarstvo od 2017. godine do danas nema Pravilnik kojim je propisan postupak i mjere zaštite dostojanstva državnog službenika, a kada zbog nepostojanja Pravilnika (kojeg Ministarstvo ni danas nema) pokrenem protiv sekretara Ministarstva Ante Iljkića disciplinsku prijavu, ministar istu odbaci Zaključkom, jer to što navodim navodno ne predstavlja tešku povredu službene dužnosti (što naravno nije točno),
 
-uskraćuju mi sa drugim institucijama u Tuzlanskom kantonu informacije i akte koji su mi potrebni za suđenje;
 
 
 
S obzirom da u konkretnoj situaciji u svemu navedenom ovako nije postupano prema ostaloj dvojici pomoćnika ministra Bošnjaka u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, smatram da sam ovim Vašim  postupcima ne samo Ministarstva, nego i cjelokupne Vlade TK, koja je sa svim ovim više puta na više različitih načina upoznata, diskriminiran kao Hrvat na nacionalnoj osnovi, a s obzirom da za razliku svojih kolega tužitelj nije član Sindikata, smatram da sam od strane tuženog Ministarstva i tuženih diskriminiran i temeljem  ne-članstva u Sindikatu.
 
 
Više puta sam Vam se obraćao elektronski putem, putem Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa TK (putem pisarnice) kao i putem pošte, šaljući Vam čak i svoju medicinsku dokumentaciju o ogroženosti mog zdravlja na uvid (u prilogu e-maila Nalaz i mišljenje ljekara specijaliste od 24.01.2024. godine u prilogu) i tražeći od Vas prelazak na drugo radno mjesto na kojem ću dobivati poslove, ali uzalud, nije pomoglo ni traženje ovlaštene zdravstvene ustanove, što pokazuje da vrlo moguće strpljivo čekate da u stanju potpune izolacije (slično Gazi) u potpunoj izolaciji kao državni službenik obolim ili umrem, povremeno i sporadično “bombardiran” ponižavanjima, degradacijama, nezakonitostima i sličnim postupanjima.
 
 
 
S obzirom da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona kao dio Vlade TK a i Vlada TK u cjelini nastavljaju ovakvo nezakonito postupanje sa mnom kao pomoćnikom ministra,koje moguće ima elemente bića više krivičnih djela, može biti više mogućih razloga za to (jedan, neki ili svi zajedno):
 
-jer Vam kao Vladi TK smeta što sam Hrvat i Rimokatolik (dokaz o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti u prilogu e-maila) ili što mi je pokojni otac bio pripadnik HVO-a (dokaz da je moj otac bio pripadnik HVO-a kao dijela Oružanih snaga FBiH u prilogu e-maila);
 
-što mislite da kao netko tko nije član sindikata nisam pravno zaštićen i da neznam, da se bojim ili ne smijem zaštitititi svoja zakonima zajamčena prava;
 
-što sam već o Vašem postupanju prema meni davao izjave u MUPU-u TK, koji je sastavni dio Vlade TK, a Tužilaštvo TK iz samo Tužilaštvu TK poznatih razloga do sada koliko je meni poznato nije prema bilo kome poduzelo bilo što, pa mislite da ćete proći nekažnjeno (pa već je iz zgrade Tehnograda u Tuzli ministar Vlade TK izvođen sa lisicama, vidi: https://www.vecernji.ba/vijesti/uhicen-je-i-edin-ajanovic-ministar-trgovine-turizma-i-prometa-u-vladi-tz-1027366 ), a proradit će kad tad pravna država, a čini se da je već počela;
 
-što možda mislite da sam možda kukavica i beskičmenjak, koji će radi plaće i pozicije, slobodnog radnog dana ili odlaska na neki seminar dozvoliti da ga se vrijeđa, ponižava, maltretira, degradira i slično (premala je ovo plaća a prevelik moj ponos, da bih sve ovo dopustio da mi se radi);
 
-što možda mislite da nemam dovoljno intelektualnih i moralnih kapaciteta da se suprostavim svakome tko ugrožava moja ljudska i građanska prava (završio sam 6 godina katoličke teologije, 2 godine specijalističkog studija iz oblasti psihologije, a magistar sam građanskog prava koji za mjesec dana upisuje 3. godinu doktorskog studija iz oblasti građanskog prava što je ukupno 8. godina prava, što će biti ukupno 16 godina visokoškolskog obrazovanja, kojih 16 godina su ekvivalentne 4 prosječna dodiplomska studija po 4 godine; imam 4 zvanja, položen stručni upravni ispit i stručni ispit u prosvjeti, služim se sa više jezika, pišem naučne članke, radio sam 12 godina u prosvjeti TK, nagrađen “Zlatnikom” Grada Zagreba 2006. godine za poseban doprinos povratku u Bosansku Posavinu kao tada zamjenik direktora Caritasa Vrhbosanske biskupije itd.), te ne vidim tko se to smatra dovoljno kompetentan i kakve reference i CV ima kako bi imao hrabrosti da može vršiti zlostavljanje u obavljanju službe nada mnom, pokušavajući me teško ponižavati pred javnošću i kolegama nastavljajući protivno Zakonu o zaštiti na radu teško narušavati moje zdravlje;
 
-da nemam prijatelja niti stručne i pravne podrške u borbi za svoja prava (a vjerujte da imam, što sam i do sada dokazao I što ću i ubuduće dokazati).
 
 
Ja se kao pomoćnik ministra u Vladi Tuzlanskog kantona doista iskreno radujem nastojanjima da se fizički obnovi zgrada Vlade Tuzlanskog kantona, jer smo kao državni službenici i namještenici razasuti po cijeloj Tuzli i podstanari smo u vlastitom Gradu i Kantonu, ali mislim i smatram da prije fizičke obnove zgrade Vlade TK obnovite i obnovimo svoje redove u smislu temeljite i potpune reforme javne uprave i Vlade TK (jer je vrlo moguće 2014. godine upravo zbog nezadovoljstva radom Vlade TK, a prije 10 godina i tražena smjena tadašnje Vlade TK i nažalost zapaljena njena zgrada), te je ovo najbolja prevencija od bilo kakvih budućih nezadovoljstava radom naše Vlade TK.
 
 
Smatram da kao premijer Vlade TK (koji ste na tu poziciju došli sa mjesta stručnog suradnika za pravne poslove u komunalnom preduzeću J. P. “Rad” Lukavac – vidi: https://sdalukavac.ba/rukovodstvo/predsjednik/ ), umjesto da otvarate trgovačke objekte, umjesto da skrbite o pošumljavanju i ribolovnom prvenstvu na Modracu i slično (iako je i to također bitno), obiđete svoja ministarstva i vidite šta se i kako se u njima radi, uđete u kancelarije državnih službenika i pitate ih o njihovim problemima, odgovarate na Zahtjeve i akte koje Vam šaljem ne koristeću “šutnju uprave” kao pravilo a ne kao izuzetak i slično.
 
 
Poštovani premijeru i članovi Vlade TK, i danas dan smatram da se respekt, poštovanje i kredibilitet ni u kom smislu ne stiču datumom učlanjenja u neku stranku ili pozicijom u nekom organu stranke, nego vlastitim jačanjem elokvencije, kompetentnosti, osobnim usavršavanjem, zalaganjem i radom, pošto tako smatram tako i činim a isto zdušno preporučam i drugima.
 
 
 
Brojni su i nagomilani evidentni problemi u našem Tuzlanskom kantonu:
 
-dva puta u nekoliko godina u Vladi TK za savjetnike premijeru se postavljaju osobe presuđene za tuču i nasilje, i to smijenjeni ministri nakon njihove smjene,
 
-jedan saziv Vlade TK dolaskom na vlast smjenjuje prethodnom sazivu Vlade TK sve direktore škola i javnih preduzeća i ustanova i te odluke padaju na sudovima na štetu opet građana i Budžta TK,
 
-onkološke se pacijente šalje u druge gradove zbog više propalih tendera za nabavku linearnog akceleratora, a direktora koji ih je raspisao nitko niti smjenjuje niti poziva na odgovornost, jer je Vaš stranački kolega i bivši premijer,
 
-od 2020.godine do danas Vaša ministarstva su pokušala degradirati tri pomoćnika ministra (povratak, sport i poduzetništvo), i sva su Vam Rješenja kojim ste pokušali te degradacije poništena na Odboru državne službe za žalbe FBiH od aprila 2023. do augusta 2023. godine, a u vezi mene poništava Vam se četvrti put zaredom pa je pitanje dokle više (zato nezadovoljni i planirate osnovati Odbor državne službe za žalbe TK, koji bi bio pod Vašom apsolutnom kontrolom, vidi akt od 17.08.2022. godine, i koji bi moguće “ozakonjivao” Vaše moguće nezakonitosti i moguću samovolju u vršenju odmazdi i kažnjavanja svih onih koji ne misle ili ne postupaju po Vašem modelu ponašanja koji se meni osobno nimalo ne sviđa),
 
-dok jedne pomoćnike ministra pokušavate degradirati (dvoje sa pomoćnika ministra na stručne savjetnike “internim premještajima” koji su Vam već pali na Odboru državne službe za žalbe FBiH, a mene sa pomoćnika ministra čak na stručnog suradnika, što Vam je već 4 puta palo na Odboru državne službe za žalbe), od 2018. godine do danas obesmislili ste institut javnog konkursa i zakonitog napredovanja državnog službenika po propisanoj proceduri iz člana 46. Zakona o državnoj službi TK (koji je donijela Skupština TK, a ne ja), te ste vrlo moguće zlorabeći institut “internog premještaja” vršili “unapređenja” i “napredovanja” državnih službenika sa stručnih savjetnika na sekretare (minimalno 2 slučaja da ih ne navodim ovdje), sa stručnih suradnika na pomoćnike (minimalno 6 slučaja da ih ne navodim ovdje) “unapređujući” ih  navodnim “internim premještajima” i “sporazumnim prelascima” iz 11. platnog razreda u 4. i 3. platni razred, bez ikakve procedure propisane članom 46. Zakona o državnoj službi, moguće uskraćujući drugim državnim službenicima na takav način pristup ovim radnim mjestima, a navedenim licima moguće osiguravajući enormnu protupravno stečenu imovinsku korist moguće oštećujući budžet TK (ovaj e-mali ide i Tužilaštvu TK i drugim policijskim i istražnim organima svih nivoa, ništa ne tvrdim a oni neka po službenoj dužnosti, jer su za to plaćeni, ispitaju ove navode i ispitaju po svim ministarstvima o organima državne službe u TK na koji način je netko ”premještan” po 7 i 8 platnih razreda na više, a u stvari napredovao bez bilo kakvih provedenih procedura i mogućnosti bilo kome da se “približi” tim pozicijama), a napominjem Vladu TK da je između ostalog zbog “internog premještaja” V. Č. sa pozicije kantonalnog inspektora na poziciju glavnog kantonalnog inspektora (čitaj napredovanje) Općinski sud u Tuzli u predmetu broj 32 0 K 447733 23 Kps sredinom 2023. godine potvrdio optužnicu protiv bivšeg direktora KUIP TK A. M., o čemu su izvijestili i mediji;
 
-da se za sada jedina upravna inspektorica u TK hvali po društvenim mrežama opuštenim obiteljskim druženjima na planinari po snijegu sa aktualnom ministricom u Vašoj Vladi TK (sve screenshotovano i dokumentirano), pa se sada postavlja pitanje tko će po potrebi vršiti upravni inspekcijski nadzor u tom ministarstvu Vaše Vlade s obzirom na evidentno obiteljsko prijateljstvo te dvije osobe (jedna je drugu kao ranija ministrica i postavila na tu poziciju inspektorice a sada šetaju po planinama i to javno objavljuju da mi to gledamo),
 
-dosta organa državne službe u TK krše član 7. važećeg Kolektivnog ugovora za državne službenike iz 2017. godine, jer nemaju od 2017. godine do danas Pravilnik kojim je reguliran postupak i mjere zaštite državnih službenika u tim organima, pa je stoga takve postupke u slučaju povrede dostojanstva državnog službenika (kao u mom slučaju) nemoguće pokrenuti te smo upućeni na sud, što je nezakonito uskraćivanje prava na osnovno državnom službeniku, a to je da tamo gdje radi ima postupak i mjere da zaštiti svoje dostojanstvo od onih koji ga vrijeđaju,
 
-da svaki dan u svom Ministarstvu u 16:00 ja “gasim svjetla”, koje je već tada pusto i u kom krajem radnog vremena skoro nikoga nema, dok preko dana isto zaudara na duhanski dim i počesto preko dana miriše na tek pečenu “kafu”,
 
-građanku Amru Kahrimanović nam iz službenog pištolja ubije policajac iz službenog pištolja na godišnjem odmoru i nitko na odgovara, a legitimnu borbu obitelji Vi premijeru javno na TV nazivate političkim lešinarenjem, i da dalje ne nabrajam.
 
 
Tipičan primjer Vašeg neskrivanja onoga što se čini ili namjerava učiniti je akt Ministarstva za za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona izrađuje i šalje Uredu premijera Vlade TK: „Informacija dostavlja se“, broj: 09/1-30-18636/22 od 17.08.2022. godine, koji je ne samo izradio nego je po navodnom ovlaštenju i potpisao, više puta od mene prijavljeni sekretar tuženog Ministarstva Anto Iljkić (uz pripadajući dostavni akt potpisan od istog sekretara Ministarstva Ante Iljkić). Tada, čini se već očajni sekretar  Ministarstva Anto Iljkić, vrlo moguće zloupotrebljavajući službeni pečat Ministarstva, za potrebe mogućeg privatnog obračunavanja samnom, pokušavajući mi nanijeti novu nematerijalnu štetu u vidu blaćenja i sramoćenja mene kod Vlade TK, uz povredu časti, dostojastva i ugleda mene kod iste Vlade TK, obraća se neovlašteno i „privatno“ Vladi TK u vezi samnom i disciplinskim postupkom pokrenutim protiv mene (koji nije okončan onako kako je to sekretar Ministarstva Anto Iljkić zamislio): sekretar je nezadovoljan obustavom disciplinskog postupka protiv mene zbog zastare vođenja postupka; sekretar je nezadovoljan što je Odbor državne službe za žalbe FBiH potvrdio Zaključak disciplinske komisije Vlade TK (koji Zaključak je u moju korist i čime je ovaj prvi disciplinski postupak pravosnažno okončan u moju korist); sekretar tuženog Ministarstva Anto Iljkić iznosi u tom aktu Vladi TK teške kvalifikacije na račun Odbora državne službe za žalbe FBiH, očito nezadovoljan drugostepenim Rješenjem od 15.07.2022. godine (Odbor je navodno djelovao van granica svojih ovlaštenja i nadležnosti, te je tada rad Odbora sekretar tumačio i komentarisao; navedeni sekretar se upušta u određena pravna tumačenja određenih akata kako ih on vidi (bez da ga bilo tko pitao za tumačenje i mišljenje o tome); neki navodi Odbora su za sekretara Ministarstva Antu Iljkića posebno iritirajući i neobjašnjivi; sekretar proziva Vladi TK Odbor državne službe za žalbe FBiH da se Odbor svojim postupanjem  „stavio na stranu jedne strane u postupku“ (kao da u disciplinskom postupku postoje „strane“ – jedna bi strana po sekretaru Anti Iljkić trebao biti ja a druga vrlo moguće sekretar Anto Iljkić); sekretar Anto Iljkić napominje da će tuženo Ministarstvo (neovlašteno) u zakonskom roku podnijetu tužbu protiv drugostepenog rješenja od 15.07.2022. godine (za to je članom 7. članom 10. i članom 11. Zakona o pravobranilaštvu nadležno samo Kantonalno pravobranilaštvo TK) i da će tuženo Ministarstvo ovu Informaciju proslijediti Kolegiju Vlade TK radi upoznavanja itd. Isti sekretar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Anto Iljkić, moguće već podobro nervozan i isfrustriran, predlaže u gore navedenom službenom aktu od 17.08.2022. godine Vladi Tuzlanskog kantona ideju o osnivanju Odbora državne službe za žalbe u Tuzlanskom kantonu, koji novi Odbor će, kako predlaže Anto Iljkić Vlada Tuzlanskog kantona tada, citiram: „moći prozivati i tražiti određena objašnjenja za donošenje ovako nerazumnih i nezakonitih odluka“ (čitaj: tužena Vlada TK tada bi mogla utjecati na rad tog „Odbora državne službe za žalbe TK“, a sve u cilju kako bi se tada sekretar Anto Iljkić mogao lakše institucionalno obračunavati samnom, kroz moju konačnu degradaciju, smanjivanje ocjena i uspješniji disciplinski progon, što mu za sada očito ne polazi za rukom).
 
Ovaj navedeni službeni akt Ante Iljkića i navedenog Ministarstva od 17.08.2022. godineje u nekom smislu dokumentirani poziv sekretara jednog Ministarstva Vladi Tuzlanskog kantona na pripremanje i udruživanje za vršenje sljedećih krivičnih djela protiv mene i drugih neistomišljenika Vlade Tuzlanskog kantona i njihovog ovakvog postupanja, u cilju obračunavanja sa istim: član 177. KZ FBiH (Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina), član 182. KZ FBiH (Zlostavljanje u obavljanju službe), član 279. KZ FBiH (Povreda ravnopravnosti u zapošljavanju), član 280. KZ FBiH (Povreda prava iz radnog odnosa), član 381. KZ FBiH (Zloupotreba položaja i ovlaštenja) i član 387. Nesavjestan rad u službi, a svi ovi članovi moguće u vezi sa: članom 338. KZFBiH (Dogovor za učinjenje krivičnih djela), član 339. KZFBiH (Pripremanje krivičnog djela) i član 340. KZ FBiH (Udruživanje radi činjenja krivičnih djela).
 
Ovaj navedeni akt od 17.082022. godine je ujedno i dokumentirani motiv zašto Vlada TK planira osnovati Odbor državne službe za žalbe Tuzlanskog kantona (postupak za osnivanje Odbora TK koliko sam ja saznao već u toku), a ovaj e-mail i otvoreno pismo je dokaz mogućeg direktnog direktnog umišljaja mogućih aktera u svemu ovome u mogućem budućem vršenju, iz motiva osvete i revanšizma prema meni i ostalim nepodobnim državnim službenicima u vezi potvrđivanja već propalih pokušaja moje i drugih degradacija, nastavka disciplinskog proganjanja mene a moguće i drugih, kažnjavanja lošim ocjenjivanjem i slično (a u svrhu dokazivanja toga će se ovo otvoreno pismo i okoristiti pred sudovima i drugim nadležnim institucijama), zbog mogućeg dogovaranog, pripremanog  i udruženog vršenja sljedećeg prema meni a moguće i drugima mogućim kršenjem slijedećeg: član 177. KZ FBiH (Povreda ravnopravnosti čovjeka i građanina), član 182. KZ FBiH (Zlostavljanje u obavljanju službe), član 279. KZ FBiH (Povreda ravnopravnosti u zapošljavanju), član 280. KZ FBiH (Povreda prava iz radnog odnosa), član 381. KZ FBiH (Zloupotreba položaja i ovlaštenja) i član 387. Nesavjestan rad u službi, a svi ovi članovi moguće u vezi sa: članom 338. KZFBiH (Dogovor za učinjenje krivičnih djela), član 339. KZFBiH (Pripremanje krivičnog djela) i član 340. KZ FBiH (Udruživanje radi činjenja krivičnih djela).
 
Napominjem Vladu Tuzlanskog kantona, kao onaj koji sam je već tužio za diskriminaciju i mobing (Tuzlanski kanton, Vladu TK i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK), da izrađujući Uredbu o osnivanju Odbora državne službe za žalbe TK, predvidi i institut izuzeća Odbora državne službe za žalbe TK (i tko će u tom slučaju predmet po žalbi državnih službenika i namještenika rješavati) u smislu, šta ako žalbu tom Odboru TK koji je osnovana Uredbom Vlade TK uputi osoba koja je tužila Tuzlanski kanton i Vladu TK (kao što sam tužio ja), i tom prigodom (a ja ću uvijek tražiti izuzeće Odbora TK iz navedenog razloga) traži izuzeće tog Odbora TK, jer je isti tijelo osnovano Uredbom tužene Vlade TK koja razmatra njegov rad, te se u ovom slučaju ne može jamčiti pravičnost postupka tog organa u odnosu na državnog službenika kao žalitelja, pogotovo imajući u vidu navedeni službeni akt Ante Iljkića 0d 17.08.2022. godine (u kojeg sam imao direktan uvid) koji teško i već unaprijed kompromitira ne samo motive osnivanja ovog Odbora državne službe za žalbe TK , već i rad ovog Odbora TK i prije njegova osnivanja. (Ne bi bila loša ideja da ja kao čelni čovjek vodim ovaj Odbor državne službe za žalbe TK, tad bi sigurno radio zakonito i nezavisno, a na njegove odluke ne bi imali ni Vi ni politika bilo kakvog utjecaja, pa bujrum).
 
            Ovaj e-mail sa prilozima je otvoreno pismo i jest službene naravi, ali nije poslano sa službenog e-maila niti u radno vrijeme, niti s abilo kakvom zlom namjerom osim pozitivne kritike postojećeg stanja i onemogućavanja mogućih budućih nezakonitosti i mogućih vršenja budućih krivičnih djela prema meni i možda još kome, a moj je stav i mišljenje na koji ja kao građanin Tuzlanskog kantona imam legitimno pravo iznijeti ga bez uplitanja javne vlasti, što mi garantira ne samo međunarodno pravo nego i pozitivno pravo Bosne i Hercegovine.
 
            Pozivam policijske organa i organe gonjenja, koji će također dobiti ovaj e-mail da isti pročitaju po službenoj dužnosti (shvaćajući ga i nekom vrstom prijave o mogućim saznanjima o mogućim prethodnim nezakonitostima i mogućem planiranju budućih nezakonitosti p ai prema meni kao mogućoj žrtvi ovakvog postupanja) i poduzmu nešto u ovom konkretnom slučaju, jer zlostavljanje u službi je krivično djelo (član 182. KZ FBiH), a sve navedeno u vezi mogućeg osnivanja Odbora državne službe za žalbe TK, iz u aktu iz 17.08.2022. godine navedenih motiva i pobuda, imaju na umu ukoliko dođe do izvršenja tamo navedenog u doglednoj budućnosti u smislu direktnog umišljaja u vršenju navedenih krivičnih djela.
 
            Vladi TK, kao pomoćnik ministra u istoj Vladi TK, želim i dalje puno uspjeha u radu, te ću se uvijek savjesno truditi kao državni službenik i pomoćnik ministra, uvijek ovako dati dobronamjeran konstruktivan doprinos radu Vlade TK kako bi isti rad bio što bolji u smislu zakonitosti njenog postupanja u svim segmentima njenog rada i vršenja temeljitih promjena i reformi njenog rada, kako bi građani bili zadovoljni našim radom, da nam se nikad više ne ponovi 2014. godina, a ni protesti aktualni protesti na ulicama Tuzle.
 
S poštovanjem.
 
Ivan Jukić, magistar prava
Šetalište Slana Banja 2.
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
 
Mobitel: 00387 63 039 600
E-mail: henoh1976@gmail.com


Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top